خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان
قبل از پیش نویس:
1.هرکس ممکن است در زندگی تجربه حالاتی خیلی فوق العاده را داشته باشد.
2.من بخاطر این تجربه کمی هم گریه کردم.
3.موبایلم چن روز خاموشی را تجربه میکنند.
4.الباقی وظیفه ی حاضران

پیش نویس:
این را ننوشتم که کسی بخواند یا بفهمد یا نظر دهد،اصلا این را برای هیچ کس نوشته ام.
گور پدر هرکس که میخواهد ناراحت شود(در اوج دنائت بیان!)

دیروز در تمام طول جاده دست راستم را از آینه بغل ماشین نگاه میکردم و در فکر این جمله بودم:
اجسام از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند.

پ ن:
1-دیشب دیر وقت رسیدم خانه،پدر برایم ابراز تاسف کرد.
2-دیشب خبر فوت جوانی را شنیدم که شاید میشناختمش،برای خانواده اش متاسفم.
3-دیشب رنگم خیلی پریده بود،برای خودم متاسفم.
4-دیشب با بنده خدایی حرف زدم،برای آن آقایی که دلش به حالم میسوزد متاسفم.
5-چون که صد آمد نود هم پیش ماست.

  • ...reza