خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

یک مدتی که ننویسی دیگرخودکارت هم جوهر نمی دهد چه رسد به اینکه مغزت بخواهد تراوش کند.
خلاصه اینکه باید نوشت حتا اگر کسی نبیندش یا نخواندش و یا اگر چرت و چرند باشد.
«امروز در بانک چه گذشت؟» سرگذشت جوان 22 ساله ایست که در کشاکش نظام بروکراسی و کاغذ بازی جهت پرداخت 10,000 ریال (خواهش میکنم به مبلغ توجه کن!) راهی یک بانک در نزدیکی کتابخانه شد.
خودت اگر یک روز سرت را بلند کنی و ببینی به جبر زمانه و بخاطر اطرافیانت داری مسیری را میروی که مناسب تو نیست و در تعریف آن  نقشی نداشتی چه کار میکنی؟
خب بلند میشوی و گریبان دریده نعره بر می آوری که یافتم یافتم و می روی رد کارَت
حق هم همین است!
-
احتمالا اگر بجای فریبرز عرب نیا می آمدند و اکبر عبدی را می گذاشتند در نقش مختار،همینکه تیریپ غیظ و غضب بر می داشت ما کلی خرذوق می شدیم و از خنده اشک می ریختیم و البته دودمان بودجه ی میلیاردی این فیلم به باد هم فنا می رفت
و صد البته خدا بیامرزد پدر آن کسی را که به اکبر گفت استعدادت را دریاب.
قظعا اگر از همان اول جبرزمانه و جو اطرافیان دست به دست هم می دادند که اکبر را مختار کنند ، هیچوقت اکبر ، اکبر نمیشد.چه بسا اکبر، مختار هم نمی شد!
فریبرز هم همینطور؛ اورا هم اگر می گذاشتند بعنوان تلخک قصر معاویه ، قطعا تِر می زد توی فیلم و افتضاح به بار می آمد.
-
حالا اینهمه صغری کبری چیدم که چه بشود؟
آقا ، آدمی که خودش را گم کند، گم شده است! (داشتی گذاره منطقی را؟!)
یک مدتی ست که دور و برم زیادی جدی شده است. جلسات دانشجویی و طرح های مطالعاتی و تحقیق های میدانی و مسئولیت های سازمانی و پیگیری های مجموعه ای و ... چنان محاصره ام کردند در خودشان که حس مغلوب بودن، حس غالب من است!
اینکه یک مدتی چیزی اینجا پاکنویس نشد ریشه در همین دارد.
-
این مطلب جهت شفاف سازی ست!
اگر کسی پرسید که چرا فلانی مدتی چیزی ننوشته؟ بگو داشت میگشت ببیند  برای اکبر بودن بهتر است یا برای فریبرز بودن یا هردو به نسبت.
و بقیه ش به تو ربطی ندارد...

ان شاالله در ادامه بیشتر خواهد نوشت...